Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština Badmintona kluba Concordia, održana 29. travnja 2019. donijela je

STATUT

Badminton klub Concordia

I
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.
Naziv Kluba je: Badminton klub Concordia.
Skraćeni naziv Kluba je: BK Concordia.
Sjedište Kluba je u Zagrebu, Klanječka 37a.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.


Članak 3.
BK Concordia je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. BK Concordia je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Klub ima pečat.
Pečat Kluba je pravokutnog oblika dimenzija 400mm x 150mm, na kojem piše BK Concordia, Zagreb.

Članak 5.
Klub zastupaju predsjednik i tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.


II
CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.
Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja badmintona u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj. Klub sukladno ciljevima djeluje na području sporta.

Članak 7.
Djelatnosti Kluba su:
• planiranje rada i razvitka badmintona;
• organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
• poduka i trening djece i mladeži
• pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
• upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik ili korisnik;
• poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
• skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
• ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.
• organiziranje i vođenje sportskog natjecanja.
• organizacija nastupa na natjecanjima.

Članak 8.
Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
• pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
• putem medija.


III
ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.
Članom Kluba se postaje upisom u popis članova koji vodi Tajnik Kluba. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.
Visinu članarine određuje Skupština kluba.

Članak 12.
Prava, obveze i odgovornosti članova su:
• plaćanje članarine,
• bavljenje aktivnostima Kluba,
• sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
• čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
• čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

Članak 13.
Članstvo u Klubu prestaje:
• dragovoljnim istupom,
• neplaćanjem članarine,
• isključenjem.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Klub donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.
Članovi udruge su stegovno odgovorni Skupštini kluba koja im može, u slučaju ne poštivanja odluka kluba, izreći opomenu pred isključenja.

Članak 14.
Klub se može udružiti u sportski savez i u druge sportske asocijacije.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.


IV
RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.
Spor/sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.


V
TIJELA KLUBA


Članak 16.
Tijela Kluba su:
• Skupština,
• Predsjednik,
• Dopredsjednik,
• Tajnik,
• Sportski direktor,
• Ekonom.


SKUPŠTINA


Članak 17.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni, članovi Kluba.


Članak 18.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelju su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.
U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga.

Članak 20.
Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba. U odsutnosti Predsjednika Skupštini predsjedava Dopredsjednik, a u slučaju izostanka Dopredsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar, koji se trajno čuva u arhivu Kluba.

Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna jedna trećina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.
Skupština Kluba:
• utvrđuje politiku rada Kluba,
• usvaja statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
• usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
• usvaja godišnje financijsko izvješće,
• donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
• odlučuje o udruživanju u sportske saveze i druge sportske asocijacije,
• bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
• bira i razrješava druga tijela Kluba,
• bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
• imenuje i opoziva likvidatora Kluba,
• daje smjernice za rad Kluba,
• odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba,
• odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
• donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),
• odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.


PREDSJEDNIK

Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od dvije godine.

Članak 24.
Predsjednik:
• zastupa Klub,
• saziva Skupštinu Kluba,
• rukovodi radom Skupštine Kluba,
• vodi poslove Kluba sukladno odlukama skupštine,
• odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
• utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba,
• upravlja imovinom Kluba,
• podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini,
• imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
• brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Kluba,
• nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba,
• sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba,
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 25.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.
Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.


DOPREDSJEDNIK

Članak 26.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik, kojeg bira Skupština Kluba.
Mandat dopredsjednika traje 2 godine.

TAJNIK

Članak 27.
Tajnika Kluba bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik Kluba vodi Registar članova.

Članak 28.
Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.


SPORTSKI DIREKTOR

Članak 29.
Sportski direktor izrađuje godišnji plan sportskih aktivnosti Kluba:
• plan natjecanja i drugih aktivnosti u kojima će Klub sudjelovati,
• plan trenažnog procesa,
• plan i organizaciju održavanja klupskih natjecanja,
• plan kondicijskih priprema.


Članak 30.
Sportski direktor prati sportski razvoj kluba o čemu redovito izvještava Skupštinu Kluba.

Članak 31.
Sportski direktor svoje aktivnosti koordinira s Predsjednikom, Tajnikom i Ekonomom a odgovara Skupštini Kluba.

Članak 32.
Mandat Sportskog direktora traje 2 godine.

EKONOM

Članak 33.
Ekonom Kluba je zadužen za nabavku, održavanje i pripremanje sportske opreme Kluba.

Članak 34.
Ekonom svoje aktivnosti koordinira s Predsjednikom, Tajnikom i Sportskim direktorom Kluba.

Članak 35.
Mandat Ekonoma Kluba traje 2 godine i odgovora Skupštini Kluba kojoj podnosi godišnje izvješće o stanju sportske opreme i potrebama za nabavku nove.


VI
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.
Imovinu Kluba čine:
• novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
• novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
• nekretnine i pokretne stvari Kluba,
• druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Kluba, u skladu sa zakonom.

Članak 37.
Klub stječe imovinu:
• od članarine,
• od dobrovoljnih priloga i darova,
• od dotacija iz proračuna,
• iz drugih izvora u skladu sa zakonom.
Članak 38.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.


VII
PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 39.
Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti Hrvatskom badmintonskom savezu.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 40.
Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.


VIII
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.

Članak 42.
Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Kluba.
U Zagrebu, 29. travnja 2019.
____________________________
PREDSJEDNIK KLUBA